Smluvní podmínky

1. Podmínky použití

Tato stránka (společně s dokumenty, na které je na stránce odkaz) stanoví podmínky použití, za kterých můžete využívat naše webové stránky www.autorepairsystems.cz („naše stránky“). Než začnete naše stránky používat, přečtěte si tyto podmínky. Používáním našich stránek přijímáte tyto podmínky a souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte nebo pokud tyto podmínky nezahrnují cokoli, co považujete za nezbytné, nepoužívejte naše stránky.

2. O nás

Jsme společností Auto Repair Systems, a.s. (dále jen „my“ nebo „nás“ nebo „naše“). Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku v České republice. Adresa naší kanceláře je U Silnice 949/11 161 00 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika.

3. Přístup na naše stránky

Přístup na naše stránky je povolen dočasně. Vyhrazujeme si právo upravit a ukončit jakoukoli službu, kterou poskytujeme na našich stránkách, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Nebudeme zodpovídat za skutečnost, že naše stránky budou kdykoli, po jakoukoli dobu nedostupné, ať již je nedostupnost v rámci naší kontroly, nebo ne.

Čas od času můžeme omezit přístup na části našich stránek nebo na celé stránky, ať již pro uživatele, kteří jsou u nás registrováni, nebo pro veřejnost.

Pokud si vybíráte nebo máte opatřen identifikační kód uživatele, heslo nebo jiné údaje jako součást našich zabezpečovacích postupů, musíte s těmito daty zacházet jako s důvěrnými informacemi. Nesmíte je prozrazovat žádné třetí straně. Máme právo vyřadit kterýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo, ať již jste tyto údaje zvolil/a Vy, nebo Vám byly přiděleny, a to kdykoli. K tomu může dojít v případě, že máme obavy, že jste nedodržel/a ustanovení těchto podmínek (přestože se můžeme mýlit), nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Pokud si uvědomíte, že došlo k prozrazení nebo porušení bezpečnosti identifikačního kódu uživatele či hesla nebo jiných údajů, musíte nás okamžitě upozornit.

Naše stránky musíte využívat v souladu se zásadami přípustného používání uvedenými v části 4 níže a se všemi dalšími podmínkami použití.

Zodpovídáte za to, že provedete veškerá nezbytná opatření, abyste měl/a na stránky přístup. Zodpovídáte za to, že zajistíte, aby si všechny osoby, které mají přístup na naše stránky prostřednictvím Vašeho internetového připojení, tyto podmínky uvědomovaly a dodržovaly je.

4. Zásady přípustného používání

(a) Naše stránky můžete používat pouze pro zákonné účely. Naše stránky nesmíte používat:

(i) jakýmkoli způsobem, který porušuje kterýkoli platný federální, státní či místní zákon nebo předpis;

(ii) kterýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo s nezákonným či podvodným účelem nebo dopadem;

(iii) k poškození nebo pokusu poškodit jakkoli, kteroukoli nezletilou či jinou osobu;

(iv) k odesílání, vědomému přijímání, nahrávání, stahování, používání či opakovanému použití jakéhokoli materiálu, který nesplňuje podmínky těchto podmínek použití;

(v) k přenosu či zajištění odesílání jakékoli nevyžádané či neoprávněné reklamě či propagačního materiálu jakoukoli formou obtěžování (spam);

(vi) k přenosu, odesílání nebo nahrávání dat či materiálu, který obsahuje virus, Trojského koně, počítačového červa, klávesový záznamník, špionážní software, adware nebo jiný škodlivý program nebo počítačový kód, který je upraven k napadání, poškozování, narušování nebo zneužívání provozu jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru či systému.

(b) Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, znovu prodávat ani zamýšlet prodej kterékoli části našich stránek a nebudete používat neoprávněný přístup, narušovat, poškozovat a ničit žádnou část našich stránek ani software, který na našich stránkách používáme, a ani nástroje či síť nebo software, který vlastní či používá kterákoli třetí strana.

Pokud určíme, dle našeho uvážení, že došlo k porušení těchto zásad přípustného používání prostřednictvím Vašeho použití našich stránek, můžeme přistoupit k jakémukoli kroku, který považujeme za vhodný.

Nedodržení těchto zásad přípustného používání představuje porušení těchto podmínek použití a může vést k ukončení možnosti Vašeho používání či zrušení přístupu k našim stránkám, zákonným krokům a uplatnění všech dostupných práv a opravných prostředků.

5. Vlastnictví

Veškerý nebo v podstatě veškerý obsah našich stránek vlastníme nebo vlastníme licenci k jeho používání a je chráněn zákony Evropské unie a mezinárodními autorskými právy. Tato ochrana se vztahuje na veškerý text, obrázky, umělecká díla a veškerý ostatní obsah a všechny prvky a aspekty našich stránek. Vyhrazujeme si všechna práva na obsah našich stránek. Obsah našich stránek nesmí být žádným způsobem ani žádnými prostředky reprodukován, přenášen, zobrazován ani distribuován, zejména elektronicky, mechanicky, pořizováním fotokopií, nahráváním ani jinak bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Nesmíte upravovat papírové ani digitální materiály jakýchkoli materiálů, které si vytisknete nebo stáhnete, a nesmíte používat ilustrace, fotografie, video ani audio sekvence ani žádná grafická znázornění odděleně od doprovodného textu.

Na našich stránkách ani při použití jakékoli části materiálů na našich stránkách pro komerční účely nesmíte porušit práva duševního vlastnictví, aniž byste od nás v písemné formě získal/a licenci nebo povolení tak učinit.

Nesmíte používat žádnou z našich ochranných známek a obchodních názvů bez našeho souhlasu.

Pokud tisknete, kopírujete nebo stahujete jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami, Vaše právo používat naše stránky bude okamžitě ukončeno a máte povinnost dle naší volby vrátit nebo zničit veškeré kopie materiálů, které jste vytvořil/a.

6. Naše stránky se mohou změnit

Můžeme kdykoli upravovat, aktualizovat, přidávat, odstraňovat či jinak měnit obsah na našich stránkách, včetně podmínek použití. Můžeme pozastavit přístup na naše stránky nebo části našich stránek. Nejsme povinni kdykoli upravovat, aktualizovat, přidávat, odstraňovat ani měnit obsah. Jakýkoli obsah na našich stránkách může být tedy kdykoli zastaralý.

7. Nespoléhejte na postované informace

Obsah jakéhokoli druhu a povahy na našich stránkách nepředstavuje radu, na kterou máte spoléhat. Odmítáme veškerou zodpovědnost, která vyplývá ze spoléhání na takové materiály.

8. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

(a) OBSAH NAŠICH STRÁNEK JE DODÁVÁM „VE STÁVAJÍCÍM STAVU“. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA JAKÉKOLI ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VE VZTAHU K OBSAHU NEBO PŘÍSTUPNOSTI K NAŠIM WEBOVÝM STRÁNKÁM. NAPŘÍKLAD NEZARUČUJEME, ŽE BUDEME ZODPOVÍDAT ZA TO, ŽE BUDETE SCHOPNI POROZUMĚT OBSAHU NEBO MÍT PŘÍSTUP K NAŠIM WEBOVÝM STRÁNKÁM, AŤ JIŽ Z JAKÉKOLI KONKRÉTNÍHO ZAŘÍZENÍ, NEBO ŽE PŘÍSTUP BUDE K DISPOZICI VŽDY NEBO BUDE PROBÍHAT BEZ PŘERUŠENÍ ČI JINÉHO NARUŠOVÁNÍ, NEBO ŽE INFORMACE BUDOU ÚPLNÉ, AKTUÁLNÍ, BEZ TECHNICKÝCH NEPŘESNOSTÍ ČI TYPOGRAFICKÝCH NEBO JINÝCH CHYB; NEBO ŽE NAŠE STRÁNKY NEBO SERVER NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÝ VIRUS, TROJSKÉHO KONĚ, ČERVY, LOGICKÉ BOMBY NEBO JINÝ OBSAH NEBO PRVKY, KTERÉ JSOU ŠKODLIVÉ ANEBO POŠKOZUJÍCÍ, NEBO ŽE BUDEME ŘEŠIT SITUACE VZNIKLÉ SOUVISLOSTI S FAKTORY, KTERÉ JSOU V RÁMCI NEBO MIMO NAŠI KONTROLU BEZ ODKLADU ČI SELHÁNÍ.

(b) SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE MY ANI NAŠE SPOLEČNÉ SUBJEKTY NEBUDOU ZODPOVÍDAT VÁM ANI KOMUKOLI JINÉMU ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ, ZEJMÉNA POKUD JDE O OSOBNÍ ZRANĚNÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU MAJETKU, NEBO ÚJMU ČI ŠKODU NEBO ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA ČI ZAŘÍZENÍ NEBO UŠLOU TRŽBU, PŘÍJEM ČI ZISK VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ PŘÍRUČKY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTACE, AŤ JIŽ Z NEDBALOSTI NEBO CIZÍM ZAVINĚNÝM, NEBO NAŠÍM OPOMENUTÍM, A TO I PŘESTO, ŽE JSME BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÉ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ INFORMOVÁNI. VAŠÍM VÝHRADNÍM NÁPRAVNÝM PROSTŘEDKEM OHLEDNĚ NÁROKU JAKÉHOKOLI DRUHU ČI POVAHY JE SKUTEČNOST, ŽE NEJSME SCHOPNI PO VAŠEM PŘIMĚŘENÉM UPOZORNĚNÍ SITUACI ŘEŠIT, A VAŠÍ VOLBOU MÁ BÝT NEPOUŽÍVAT NADÁLE TYTO STRÁNKY.

Tyto podmínky použití nemají vliv na Vaše zákonná práva a Vaše práva jako zákazníka.

9. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že poskytnete odškodnění, budete hájit a nepoškodíte nás ani naše zaměstnance, zástupce a jednatele v souvislosti s nárokováním, uplatňováním požadavkům či jiným jednáním vedeným třetí stranou proti komukoli z nás, našim zaměstnancům, zástupcům či jednatelům, v rozsahu tohoto nárokování, žaloby, konání nebo jiného jednání založeného nebo vzniklého v souvislosti s:

(a) Vaším porušováním práv na našich webových stránkách nebo obsahu; nebo

(b) urážením, pomlouváním, znevažováním nebo hanobením souvisejícím s používáním našich stránek; nebo

(c) jakýmkoli zneužitím našich stránek z Vaší strany nebo použitím našich stránek v rozporu s těmito podmínkami použití.

10. Informace o Vás; informace, které poskytujete

Shromažďujeme, uchováváme, využíváme a jinak zpracováváme informace o Vás, přičemž usilujeme o to, abychom tak prováděli souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Použitím našich stránek s tímto shromažďováním, uchováváním, použitím a zpracováním souhlasíte. Ručíte za to, že veškeré informace a údaje, které poskytujete, jsou pravdivé a přesné.

11. Transakce uzavřené prostřednictvím našich stránek

Váš nákup zboží či služeb prostřednictvím našich stránek nebo prostřednictvím Vaší návštěvy našich stránek podléhá rovněž těmto podmínkám.

12. Viry, hacking a další delikty

Naše stránky nesmíte zneužít zanesením viru, trojského koně, červa, logické bomby nebo jiným materiálem, který je škodlivý nebo nebezpečný. Nesmíte se pokoušet o nabytí nebo skutečně získat neoprávněný přístup na naše stránky, server nebo jiné zařízení, na kterém jsou naše stránky nebo jeho prvky uloženy, nebo přistupovat k jakémukoli serveru, počítači, databázi nebo jinému zařízení připojenému k našim stránkám. Nesmíte naše stránky napadat útokem typu Denial-of-Service (odepření služby) nebo Distributed Denial-of Service attack (distribuované odepření služby) nebo podobným typem činnosti.

Nezodpovídáme za ztrátu či poškození způsobené útokem typu Distributed Denial-of Service attack (distribuované odepření služby), virem či jiným škodlivým materiálem, který může infikovat Vaše zařízení, vybavení, program, data nebo jiný soukromý materiál, v souvislosti s Vaším používáním našich stránek nebo stahováním materiálu umístěného na našich stránkách nebo na webových stránkách propojených s našimi stránkami.

13. Odkazy na naše stránky

Odkaz na naši domovskou stránku můžete použít za předpokladu, že tak provedete zákonným způsobem a nebudete poškozovat naše dobré jméno a využívat neoprávněně a nezákonně náš majetek anebo obsah. Váš odkaz nesmí nabízet ani naznačovat jakékoli propojení, schválení či potvrzení od nás.

Nesmíte vytvořit odkaz z jakékoli jiné webové stránky, než kterou vlastníme.

Naše stránky nesmíte framovat na jiných stránkách. Nesmíte vytvořit odkaz na jakoukoli část našich stránek, než je naše domovská stránka. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení linkovat bez upozornění. Webová stránka, ze které linkujete, musí splňovat podmínky ve všech ohledech standardu obsahu v rámci našich zásad přípustného používání uvedených výše v části 4.

Chcete-li používat materiál z našich stránek jinak, než jak je uvedeno, odešlete dotaz na adresu: info@autorepairsystems.cz.

14. Odkazy z našich stánek

Odkazy na našich stránkách na třetí strany jsou poskytovány pouze jako informace. Nemáme kontrolu nad obsahem těchto stránek a nepřijímáme za ně žádnou odpovědnost, ani za ztrátu či poškození, které by mohlo z jejich využívání či přístupu k nim vyplývat.

15. Stížnosti ohledně obsahu nebo autorských práv

(a) Snažíme se respektovat duševní vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že obsah na našich stránkách porušuje autorská práva nebo jiná práva, poskytněte zástupci v oblasti autorského práva následující informace:

(i) elektronický nebo fyzický podpis osoby, která neoprávněně koná v zastoupení vlastníka nárokovaných autorských práv;

(ii) popis práce chráněné autorskými právy, u které prohlašujete, že došlo porušení těchto práv;

(iii) lokaci a popis místa našich stránek, kde se nachází materiál, u kterého prohlašujete, že došlo k porušení těchto práv;

(iv) Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

(v) prohlášení, že postupujete v dobré víře, že zpochybňované použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem či zákonem; a

(vi) Vaše prohlášení, že, pod pokutou za křivé obvinění, jsou výše uvedené informace ve Vašem upozornění přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněn/a jednat v zastoupení vlastníka autorských práv.

Naším zástupcem v oblasti autorského práva, kterému můžete předložit upozornění týkající se porušení autorských práv na našich stránkách je:……

16. Změny

Tyto podmínky použití můžeme kdykoli revidovat změnou této stránky. Je třeba tuto stránku čas od času kontrolovat a vzít na vědomí změny, které jsme provedli, protože jsou pro Vás závazné. Některá ustanovení v těchto podmínkách použití mohou být nahrazena ustanoveními nebo upozorněními zveřejněnými kdekoli na našich stránkách.

17. Zřeknutí se práv a zrušení platnosti

Žádné naše pochybení ani prodlení při uplatňování jakéhokoli práva nebo zjednání nápravy, ustanovené těmito podmínkami použití nebo zákonem, nepředstavuje zřeknutí se tohoto ani jiného práva ani nebrání a neomezuje další uplatňování tohoto nebo jiného práva či nápravného prostředku.

Pokud je některé ustanovení v těchto podmínkách použití (nebo část ustanovení) považováno za neplatné, nezákonné či nevymahatelné, toto ustanovení nebo jeho část bude v požadovaném rozsahu považováno za zrušené a platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek použití nebude ovlivněna.

18. Řešení sporů

Jakékoli řešení nároků či sporů mezi námi a Vámi bude předloženo ke konečnému a závaznému rozhodčímu řízení před jediným rozhodcem dle pravidel obchodování arbitrážní asociace ČR. Rozhodčí řízení bude probíhat v Praze v České republice. Rozhodčí nebude mít žádné oprávnění změnit nebo upravit tyto podmínky použití. Rozhodčí řízení bude vedeno individuálně bez spojení s dalšími osobami či subjekty. Nebude probíhat žádné vícestranné rozhodčí řízení. Rozsudek o udělení rozhodnutí může být vydán kterýmkoli příslušným soudem. Toto ustanovení týkající se rozhodčího řízení neomezuje účastníka v podání žádosti o předběžné opatření u soudu a žádost o prozatímní úlevu se nepovažuje za zřeknutí se práva na průběh rozhodčí řízení. Vítězná strana v jakémkoli rozhodčím řízení má nárok na vymáhání přiměřených poplatků za zastupování u soudu a dalších nákladů a výdajů vynaložených v rámci rozhodčího řízení a veškerých souvisejících kroků nebo postupů.

19. Zákon a fórum

Naše společnost má sídlo v Praze v České republice. Tyto podmínky použití budou interpretovány a vytvořeny v souladu se zákonem České republiky, který je použitelný na dohody uzavřené, které mají být plně realizovány na území Kalifornie, a proto neobsahují a nezohledňují ustanovení o konfliktu právních předpisů.

20. Zřeknutí se nároku

Naše pochybení či prodlení v uplatňování těchto podmínek použití nebude představovat zřeknutí se práva uplatnit později každou jednotlivou podmínku těchto podmínek použití. Jakékoli naše zřeknutí při jedné nebo více příležitostech nebude navrženo za účelem zřeknutí se nároku za jakékoli následné či jiné porušení.

21. Příjemci plnění třetí strany

Naše přidružené společnosti představují příjemce plnění třetích stran, pokud jde o ustanovení těchto podmínek použití. Každá má právo na uplatňování těchto podmínek použití.

22. Další ustanovení

Pokud je kterákoli část těchto podmínek nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude tato část považována za neplatnou a tato část nebude mít vliv na vymahatelnost zbývajících ustanovení. Podtržené nadpisy v těchto podmínkách jsou označeny pouze pro větší pohodlí, aby usnadňovaly a urychlovaly vyhledávání konkrétních podmínek. Nadpisy nejsou použity za účelem interpretace těchto podmínek. Tyto podmínky jsou rovněž interpretovány v souladu se svými nestrannými významy, a nikoli ostře ve smyslu Vaší podpory ani ve smyslu proti Vám či proti nám.

23. Kontakt

Ohledně veškerých dalších dotazů nás můžete kontaktovat zasláním e-mailu na adresu: info@autorepairsystems.cz nebo dopisu na adresu: U Silnice 949/11 161 00 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika. Máte-li jakékoli obavy ohledně stránek nebo těchto podmínek, zašlete nám e-mail nebo dopis na výše uvedené adresy. Vyvineme přiměřenou snahu vyřešit Vaše obavy a pokusíme se napravit problém, na který jste nás upozornil/a. Nezaručujeme však, že to budeme schopni zajistit.

Účinnost od 1. října 2017